Gaum logo

Projekty EUProjekt „KOMPETENTNY PROFESJONALISTA – czyli nowoczesne kwalifikacje zawodowe” jest regionalnym projektem otwartym skierowanym do grupy 545 osób, mieszkańców woj. pomorskiego, w wieku aktywności zawodowej (pracujących i pozostających bez zatrudnienia), które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Projekt jest realizowany przez Gdańską Akademię Umiejętności Menedżerskich we współpracy z SERENITY.

W ramach projektu uczestnicy mają możliwość udziału w jednym z następujących certyfikowanych kursów i szkoleń:

 1. Certyfikowanym 12- dniowym kursie ICF
 2. Certyfikowanym 18 – dniowym kursie trenerskim ACI
 3. Kursach i szkoleniach informatycznych z zakresu:
   • JAVA -od podstaw frontend/backend
   • JAVA-Android
   • JAVA Technologie
   • JAVASCRIPT – różne frameworki
   • KURS PHP od podstaw
   • C-SHARP
   • GIT
   • GRAFIKA MENEDŻERSKA Z WYKORZYSTANIEM POWERPOINT/GIMP
   • KSIĘGOWOŚĆ Z WYKORZYSTANIEM EXCELA BAZODANOWEGO
   • SKETCHUP
   • ANALITYK DANYCH z wykorzystaniem Excela i baz danych (MySQL/SQL)

Zajęcia będą realizowane głównie w weekendy, a w przypadku kursów realizowanych w tygodniu w godzinach popołudniowych.

Zwiększenie poziomu udziału 201 kobiet oraz 344 mężczyzn, w tym 273 pracowników MŚP w kształceniu ustawicznym i poprawa ich pozycji na rynku pracy, co bezpośrednio przełoży się na poprawę ich sytuacji na rynku pracy.

  1. Zwiększenie konkurencyjności i zdolności do zatrudnienia, awansu lub szybkiej zmiany pracy przez uczestnika projektu na rynku pracy
  2. Uzyskanie przez uczestnika kwalifikacji i kompetencji w ramach nowego zawodu lub podniesienie kwalifikacji i kompetencji w ramach dotychczas wykonywanej pracy, oczekiwanych przez pracodawców na rynku pracy i potwierdzonych rozpoznawalnym certyfikatem zewnętrznej instytucji walidującej
  3. Nabycie przez uczestnika umiejętności praktycznych do wykonywania pracy poprzez warsztatowy i praktyczny charakter zajęć
  4. Wzrost świadomości wśród uczestników znaczenia koncepcji uczenia się przez całe życie.

Najważniejszym efektem projektu dla uczestników jest poprawa ich konkurencyjności na rynku pracy i rozbudzenie w nich nawyku kształcenia przez całe życie.

W projekcie „KOMPETENTNY PROFESJONALISTA – czyli nowoczesne kwalifikacje zawodowe” może wziąć udział każdy mieszkaniec województwa pomorskiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) w wieku aktywności zawodowej (18 lat i więcej), który z własnej inicjatywy jest zainteresowana nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Uczestnik projektu może być zarówno osobą pracującą, jak i niepracującą (bezrobotną lub bierną zawodową). Projekt obejmuje również :

 • osoby pozostające na urlopie macierzyńskim, wychowawczym lub sprawujące osobistą opiekę nad małoletnim dzieckiem i osobą zależną,
 • osoby uczące się (w trybie dziennym i zaocznym),
 • osoby prowadzące jednoosobową działalność (jeżeli ich udział w projekcie nie wiążę się z wsparciem szkoleniowym do prowadzenia działalności gospodarczej).

Ze względu na kryteria dostępu i założone wskaźniki realizacji w projekcie preferowane są w szczególności osoby należące do następujących grup:

 • pracownicy MŚP,
 • osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie średnie i niższe),
 • kobiety,
 • osoby w wieku powyżej 24 lat, w tym w szczególności osoby w wieku 50 lat i więcej,
 • osoby niepełnosprawne.

26 czerwca 2017- 30 czerwca 2019 roku.

1 511 995,44 zł. Poziom dofinansowania projektu wynosi 85%.

Dodatkowe informacje o projekcie można uzyskaću kierownika projektu Doroty Kucharskiej pod numerem telefonu: 600 095 639 lub mailowo, kierując zapytanie na adres: d.kucharska@gaum.pl

Zaproszenie do składania ofert: Świadczenie usług egzaminacyjnych, zakończonych wydaniem certyfikatu, potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji w zakresie MS Excel lub MS Powerpoint (nr zapytania 06/020/2017/ZK)

W związku z postępowaniem prowadzonym  zgodnie z Zasadą konkurencyjności, Gdańska Akademia Umiejętności Menedżerskich zaprasza do składania ofert na: przeprowadzenia egzaminów walidujących kwalifikacje cyfrowe w zakresie MS Excel lub MS Powerpoint, które zostaną następnie potwierdzone certyfikatem wydanym przez instytucję certyfikującą, rozpoznawalnym i uznawanym wśród pracodawców w Polsce lub certyfikatem międzynarodowym dla 100 uczestników projektu, w ramach projektu szkoleniowego dla Gdańskiej Akademii Umiejętności Menedżerskich.

Szczegóły zamówienia wraz z formularzem oferty znajdują się w załączonym Zaproszeniu do składania ofert i Formularzu Oferty. Termin składania ofert upływa 22 grudnia o godzinie 23:59.

Informacje dotyczące zapytania można uzyskać pod numerem tel. 600 095 639 od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 -15:00., e-mail: d.kucharska@gaum.pl

Aktualizacja zaproszenia: Zaproszenie zostało zaktualizowane w dniu 18.12.2017 w związku z korektą jednego z oświadczeń . Zmiany te nie wpływają istotnie na zapytanie. Poniżej aktualne dokumenty do zapytania

Zaproszenie do składania oferty – wersja aktualna z 18.11.2017

Formularz oferty – wersja aktualna z 18.11.2017

Postępowanie zostało rozstrzygnięte w dniu 08.01.2018. W wyniku przeprowadzonej oceny złożonych ofert wybrano ofertę firmy: Akademia Kształcenia Zawodowego Sp. z o.o.

 


 

Zaproszenie do składania ofert: Świadczenie usług egzaminacyjnych, zakończonych wydaniem certyfikatu, potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji w zakresie MS Excel lub MS Powerpoint (nr zapytania 05/020/2017/ZK)

W związku z postępowaniem prowadzonym  zgodnie z Zasadą konkurencyjności, Gdańska Akademia Umiejętności Menedżerskich zaprasza do składania ofert na: przeprowadzenia egzaminów walidujących kwalifikacje cyfrowe w zakresie MS Excel lub MS Powerpoint, które zostaną następnie potwierdzone certyfikatem wydanym przez instytucję certyfikującą, rozpoznawalnym i uznawanym wśród pracodawców w Polsce lub certyfikatem międzynarodowym dla 100 uczestników projektu, w ramach projektu szkoleniowego dla Gdańskiej Akademii Umiejętności Menedżerskich.

Szczegóły zamówienia wraz z formularzem oferty znajdują się w załączonym Zaproszeniu do składania ofert i Formularzu Oferty. Termin składania ofert upływa 13 grudnia o godzinie 23:59.

Informacje dotyczące zapytania można uzyskać pod numerem tel. 600 095 639 od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 -15:00., e-mail: d.kucharska@gaum.pl

Zaproszenie do składania ofert

Formularz oferty

Wyniki postępowania:

Postępowanie zostało zakończone w dniu 15.12.2017. Postępowanie nie zostało rozstrzygnięte  – żadna oferta nie spełniła kryteriów formalnych.


Zaproszenie do składania ofert: Świadczenie usług egzaminacyjnych, uprawniających do uzyskania międzynarodowego certyfikatu American Certification Institute (ACI) (nr zapytania 04/020/2017/ZK)

W związku z postępowaniem prowadzonym  zgodnie z Zasadą konkurencyjności, Gdańska Akademia Umiejętności Menedżerskich zaprasza do składania ofert na:przeprowadzenia egzaminów walidujących nabyte przez uczestników projektu kwalifikacje trenerskie zgodnie z zakresem certyfikacji na poziomie Certified Professional International Trainer® ACI (CIPT® ACI) lub Certified International Associate Trainer® ACI (CIAT® ACI) dla 60 uczestników projektu, które będą potwierdzone certyfikatem nadanym przez instytucję międzynarodową American Certification Institute (ACI) w ramach projektu szkoleniowego dla Gdańskiej Akademii Umiejętności Menedżerskich.

Szczegóły zamówienia wraz z formularzem oferty znajdują się w załączonym Zaproszeniu do składania ofert i Formularzu Oferty. Termin składania ofert upływa 4 grudnia o godzinie 23:59.

Informacje dotyczące zapytania można uzyskać pod numerem tel. 600 095 639 od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 -15:00., e-mail: d.kucharska@gaum.pl

Aktualizacja zaproszenia: Zaproszenie zostało zaktualizowane w dniu 30.11.2017 w związku z rozszerzeniem zakresu certyfikacji, osób  uprawnionych do pełnienia roli trenera-egzaminatora . Zmiany te nie wpływają istotnie na zapytanie. Poniżej aktualne dokumenty do zapytania

Formularz oferty(korekta)

Zaproszenie do składania ofert(korekta)

Wyniki postępowania:

Postępowanie zostało rozstrzygnięte w dniu 06.12.2017. W wyniku przeprowadzonej oceny złożonych ofert wybrano ofertę firmy: Paweł Błaszkiewicz


Zaproszenie do składania ofert: przeprowadzenie szkoleń programistycznych (nr zapytania 03/020/2017/ZK)

W związku z postępowaniem prowadzonym  zgodnie z Zasadą konkurencyjności, Gdańska Akademia Umiejętności Menedżerskich zaprasza do składania ofert na:

Przeprowadzenie szkoleń informatycznych – programistycznych  w ramach projektu szkoleniowego dla Gdańskiej Akademii Umiejętności Menedżerskich, na realizację następujących zamówień częściowych:

 1. JAVA -od podstaw frontend/backend
 2. JAVA-Android,
 3. JAVA technologie,
 4. KURS JAVASCRIPT – różne frameworki
 5. Kurs PHP od podstaw
 6. Kurs C -SHARP
 7. Kurs GIT

Szczegóły zamówienia wraz z formularzem oferty znajdują się w załączonym Zaproszeniu do składaniu ofert i Formularzu Oferty. Termin składania ofert upływa 10 listopada o godzinie 23:59. Oferty należy wysłać w formie skanu mailem.

Informacje dotyczące zapytania można uzyskać pod numerem tel. 600 095 639 od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 -15:00., e-mail: d.kucharska@gaum.pl

Zaproszenie do składania ofert 03_020_2017

Formularz oferty


 

Zaproszenie do składania ofert: Świadczenie usług szkoleniowych w zakresie rozwoju kwalifikacji informatycznych potwierdzonych certyfikatem ECDL Profile (nr zapytania 02/020/2017/ZK)

W związku z postępowaniem prowadzonym  zgodnie z Zasadą konkurencyjności, Gdańska Akademia Umiejętności Menedżerskich zaprasza do składania ofert na:

Przeprowadzenie usług szkoleniowych w zakresie rozwoju kwalifikacji informatycznych, potwierdzonych certyfikatem ECDL Profile, z tematyki:

-„Kurs księgowości z wykorzystaniem Excela bazodanowego”-3 edycje po 32 h każda

-„Analityk danych z wykorzystaniem Excela i baz danych(MySQL/SQL)” – 5 edycji po 24h każda

– „Grafika menedżerska z wykorzystaniem Powerpoint – 2 edycje po 24 h każda.

  w ramach projektu szkoleniowego dla Gdańskiej Akademii Umiejętności Menedżerskich

Szczegóły zamówienia wraz z formularzem oferty znajdują się w załączonym Zaproszeniu do składania ofert i Formularzu Oferty. Termin składania ofert upływa 27 września o godzinie 23:59.

Informacje dotyczące zapytania można uzyskać pod numerem tel. 600 095 639 od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 -15:00., e-mail: d.kucharska@gaum.pl

Zaproszenie do skladania ofert 02 020 2017 ZK

Formularz oferty 02_020_2017_ZK

Wyniki postępowania:

Postępowanie zostało rozstrzygnięte w dniu 15.10.2017. W wyniku przeprowadzonej oceny złożonych ofert wybrano ofertę firmy: Centrum Szkoleniowe MultiFocus Alan Wolf


Zaproszenie do składania ofert: na przeprowadzenie Certyfikowanego Kursu Coachingu ICF (nr zapytania 01/020/2017/ZK)

W związku z postępowaniem prowadzonym zgodnie z Zasadą konkurencyjności, Gdańska Akademia Umiejętności Menedżerskich zaprasza do składania ofert na:

Przeprowadzenie 5 edycji Certyfikowanego Kursu coachingu opartego o standardy i kodeks etyczny International Coach Federation (ICF)  pozwalających na certyfikację zgodnie z ścieżką ACC ACTP, ACC ACSTH lub ACC Portfolio w ramach projektu szkoleniowego dla Gdańskiej Akademii Umiejętności Menedżerskich.

Szczegóły zamówienia wraz z formularzem oferty znajdują się w załączonym Zaproszeniu do składania ofert i Formularzu Oferty. Termin składania ofert upływa 8 września o godzinie 23:59.

Informacje dotyczące zapytania można uzyskać pod numerem tel. 600 095 639 od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 -15:00., e-mail: d.kucharska@gaum.pl

Aktualizacja zaproszenia: Zaproszenie zostało zaktualizowane w dniu rozpoczęcia postępowania 01.09.2017 w związku z dodaniem możliwości składania ofert drogą elektroniczną i wydłużenie czasu składania do godziny 23:59 08.09.2017. W dniu 08.09.2017 dokonano korekty pomyłki w dacie otwarcia oferty (soboty 09.09.17 na wtorek 12.09.17). Zmiany te nie wpływają istotnie na zapytanie. Poniżej aktualne dokumenty do zapytania.

Formularz oferty 01_020_2017_ZK

Zaproszenie do składania ofert aktualizacja z dnia 08.09.2017

Wyniki postępowania:

Postępowanie zostało rozstrzygnięte w dniu 13.09.2017. W wyniku przeprowadzonej oceny złożonych ofert wybrano ofertę firmy: Leader Business Institute Anna Cywińska.


Zaproszenie do składania ofert: O CENĘ TOWARU NR ZC/02/020/2017

W związku z przeprowadzaną procedurą rozeznania rynku GAUM zaprasza do składania ofert na:

Wykonanie skryptów szkoleniowych i zestawów szkoleniowych na potrzeby projektu: RPPM.05.05.00-22-0020/16 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego w ramach Osi Priorytetowej 5, Działania 5.5.

Szczegóły zamówienia można znaleźć w załączonym formularzu. Na oferty czekamy do dnia:
25 lipca 2017 roku.

Wszelkie informacje dotyczące zapytania można uzyskać pisząc na adres e-mail: j.makuch@gaum.pl Osoby wyznaczone do kontaktów w sprawie zapytania: Joanna Makuch 664 494 281.

2017_07_18_Materiały_szkoleniowe

Zaproszenie do składania ofert: zakup laptopów (nr zapytania ZC/01/020/2017)

W związku z przeprowadzaną procedurą rozeznania rynku GAUM zaprasza do składania ofert na:

Zakup 30 laptopów wraz z oprogramowaniem na potrzeby projektu: RPPM.05.05.00-22-0020/16 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego w ramach Osi Priorytetowej 5, Działania 5.5 Poddziałania.

Szczegóły zamówienia wraz z sugerowaną specyfikacją techniczną sprzętu można znaleźć w załączonym formularzu. Na oferty czekamy do dnia:

28 lipca 2017 roku.

Wszelkie informacje dotyczące zapytania można uzyskać pisząc na adres e-mail: a.wolf@gaum.com.pl

2017_07_21_zakup_laptopów

CERTYFIKOWANY KURS TRENERSKI: IV – VI EDYCJA 2018 ROK

Zapraszamy do udziału w czwartej, piątej i szóstej  edycji Certyfikowanego Kursu Trenerskie ACI, które rozpoczną się w styczniu 2018 roku.

Aby zgłosić swój udział w Kursie należy:

 1. Wypełnić formularz zgłoszeniowy, wydrukować go w jednym egzemplarzu i podpisać czytelnie wszystkie oświadczenia w formularzu w wyznaczonych miejscach.
 2. Następnie wypełniony formularz należy zeskanować i przesłać mailem na adres: m.bielicka@gaum.pl   lub dostarczyć osobiście do Biura Projektu (po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty) do dnia 16 grudnia 2017 roku  Uwaga! W związku z niezebraniem kompletu uczestników rekrutacja zostaje przedłużona do dnia 14 stycznia 2018 roku.

Lista uczestników zostanie wybrana w oparciu o kryteria sformułowane w Regulaminie rekrutacji z dnia  4 grudnia 2017 roku

Dostarczenie oryginałów dokumentów do Biura Projektu będzie wymagane dopiero po ogłoszeniu listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie w momencie podpisywania umowy szkoleniowej.

Wszelkie szczegóły dotyczące Certyfikowanego Kursu Trenerskie ACI umieszczone zostały w  Regulaminie rekrutacji kursu trenerskiego. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z w/w dokumentem i zgłaszania się do udziału w kursie.

Dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji uzyskać można pod można uzyskać pisząc na adres e-mail: m.bielicka@gaum.pl . Osoba wyznaczona do kontaktów w sprawie rekrutacji: Magdalena Bielicka 798 020 590

Regulamin rekrutacji kurs trenerski z dnia 4 grudnia 2017

Formularz rekrutacyjny kurs trenerski z dnia 4.12.2017

Załącznik 6 – Harmonogram IV edycji kursu trenerskiego

Załącznik 6 – Harmonogram V edycji kursu trenerskiego

Załącznik 6 – Harmonogram VI edycji kursu trenerskiego

CERTYFIKOWANY KURS ICF : IV I V EDYCJA 2018 ROK

Zapraszamy do udziału w czwartej i piątej edycji Certyfikowanego Kursu Coachingu ICF, które rozpoczną się w styczniu 2018 roku.

Aby zgłosić swój udział do udziału w Kursie należy:

1.        Wypełnić formularz zgłoszeniowy i wydrukować go w jednym egzemplarzu i podpisać czytelnie wszystkie oświadczenia w formularzu w wyznaczonych miejscach.

2.        Następnie wypełniony formularz należy zeskanować i przesłać mailem na adres: m.bielicka@gaum.pl lub dostarczyć osobiście do Biura Projektu (po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty) do dnia 16 grudnia 2017 roku  Uwaga! W związku z niezebraniem kompletu uczestników rekrutacja zostaje przedłużona do dnia 14 stycznia 2018 roku.

Lista uczestników zostanie wybrana w oparciu o kryteria sformułowane w Regulaminie rekrutacji z dnia  4 grudnia 2017 roku.

Dostarczenie oryginałów dokumentów do Biura Projektu będzie wymagane dopiero po ogłoszeniu listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie w momencie podpisywania umowy szkoleniowej.

Wszelkie szczegóły dotyczące Certyfikowanego Kursu Coachingu ICF umieszczone zostały w  Regulaminie rekrutacji kursu coachingu. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z w/w dokumentem i zgłaszania się do udziału w kursie.

Dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji uzyskać można pod można uzyskać pisząc na adres e-mail: m.bielicka@gaum.pl . Osoba wyznaczona do kontaktów w sprawie rekrutacji: Magdalena Bielicka 798 020 590

REGULAMIN REKRUTACJI_COACHING _04_12_2017

Formularz_COACHING _04_12_2017

Harmonogram IV edycji kursu ICF

Harmonogram V edycji kursu ICF

CERTYFIKOWANE SZKOLENIA MS EXCEL, MS POWERPOINT

Zapraszamy do udziału w profesjonalnych szkoleniach z zakresu MS Excel, MS Powerpoint. Do wyboru dostępne są następujące szkolenia:

 1. Księgowość z wykorzystaniem Excela bazodanowego
 2. Analityk danych -z wykorzystaniem Excela i baz danych (MySQL/SQL)
 3. Grafika menedżerska z wykorzystaniem Powerpoint

UWAGA: Od dnia 8 stycznia 2018 roku do udziału w szkoleniach MS Excel i MS Powerpoint, w przypadku osób w wieku 25 + kwalifikują się jedynie osoby z wykształceniem co najwyżej średnim.

Aby zgłosić swój udział w wybranym szkoleniu należy:

 1. Wypełnić formularz zgłoszeniowy i wydrukować go w jednym egzemplarzu, po czym podpisać czytelnie wszystkie oświadczenia w formularzu w wyznaczonych miejscach.
 2. Następnie wypełniony formularz należy zeskanować i przesłać mailem na adres: m.wojcik@gaum.pl  lub dostarczyć osobiście do Biura Projektu (po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty).

Lista uczestników zostanie wybrana w oparciu o kryteria sformułowane w Regulaminie rekrutacji z dnia 30 października 2017 roku.

Dostarczenie oryginałów dokumentów do Biura Projektu będzie wymagane dopiero po ogłoszeniu listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie w momencie podpisywania umowy szkoleniowej.

Wszelkie szczegóły dotyczące poszczególnych szkoleń umieszczone zostały w  Regulaminie rekrutacji. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z w/w dokumentem i zgłaszania się do udziału w kursie.

Dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji uzyskać można pisząc na adres e-mail: m.wojcik@gaum.com.pl.  Osoba wyznaczona do kontaktów w sprawie rekrutacji: Mariusz Wójcik 608 414 802.

REGULAMIN REKRUTACJI_EXCEL_POWERPOINT _05_01_2018

Formularz rekrutacyjny_05_01_2018

 


CERTYFIKOWANY KURS ICF

W związku z nieosiągnięciem założonych wskaźników realizacji projektu w zakresie osób o wykształceniu co najwyżej średnim informujemy o przedłużeniu rekrutacji na  II i III Edycję Certyfikowanego Kursu ICF do dnia 22 września 2017 roku.

Aby zgłosić swój udział w Kursie należy:

 1. Wypełnić formularz zgłoszeniowy, wydrukować go w jednym egzemplarzu i podpisać czytelnie wszystkie oświadczenia w formularzu w wyznaczonych miejscach.
 2. Następnie wypełniony formularz należy zeskanować i przesłać mailem na adres: biuro@gaum.pl  lub dostarczyć osobiście do Biura Projektu (po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty) do dnia 22 września 2017 roku.

Lista uczestników zostanie wybrana w oparciu o kryteria sformułowane w Regulaminie rekrutacji z dnia 13 września 2017 roku.

Dostarczenie oryginałów dokumentów do Biura Projektu będzie wymagane dopiero po ogłoszeniu listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie w momencie podpisywania umowy szkoleniowej.

Wszelkie szczegóły dotyczące II-III Edycji Certyfikowanego Kursu Coachingu ICF umieszczone zostały w  Regulaminie rekrutacji. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z w/w dokumentem i zgłaszania się do udziału w kursie.

Dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji uzyskać można pisząc na adres e-mail: j.makuch@gaum.pl lub d.kucharska@gaum.pl Osoby wyznaczone do kontaktów w sprawie zapytania: Joanna Makuch 664 494 281, Dorota Kucharska 600 095 639.

Formularz rekrutacyjny_13_09_2017 -coaching

Regulamin kurs coachingu z dnia 13.09.2017


Zapraszamy do udziału w I, II oraz III edycji Certyfikowanego Kursu Coachingu ICF, które rozpoczną się po 14 września 2017 roku(3 grupy po 10 osób każda).

Aby zgłosić swój udział w Kursie należy:

 1. Wypełnić formularz zgłoszeniowy i wydrukować go w jednym egzemplarzu i podpisać czytelnie wszystkie oświadczenia w formularzu w wyznaczonych miejscach.
 2. Następnie wypełniony formularz należy zeskanować i przesłać mailem na adres: biuro@gaum.pl  lub dostarczyć osobiście do Biura Projektu (po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty) do dnia 12 września 2017 roku.

Lista uczestników zostanie wybrana w oparciu o kryteria sformułowane w Regulaminie rekrutacji z dnia 30 sierpnia 2017 roku.

Dostarczenie oryginałów dokumentów do Biura Projektu będzie wymagane dopiero po ogłoszeniu listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie w momencie podpisywania umowy szkoleniowej.

Wszelkie szczegóły dotyczące I-III Edycji Certyfikowanego Kursu Coachingu ICF umieszczone zostały w  Regulaminie rekrutacji. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z w/w dokumentem i zgłaszania się do udziału w kursie.

Dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji uzyskać można pisząc na adres e-mail: j.makuch@gaum.pl lub d.kucharska@gaum.pl Osoby wyznaczone do kontaktów w sprawie zapytania: Joanna Makuch 664 494 281, Dorota Kucharska 600 095 639.

Formularz rekrutacyjny coaching 30.08.2017

Regulamin rekrutacji coaching z dnia 30 sierpnia 2017 roku

CERTYFIKOWANY KURS TRENERSKI

Zapraszamy do udziału w pierwszej edycji Certyfikowanego Kursu Trenerskie ACI, który rozpocznie się 28 lipca 2017 roku.

Aby zgłosić swój udział w Kursie należy:

 1. Wypełnić formularz zgłoszeniowy, wydrukować go w jednym egzemplarzu i podpisać czytelnie wszystkie oświadczenia w formularzu w wyznaczonych miejscach.
 2. Następnie wypełniony formularz należy zeskanować i przesłać mailem na adres: biuro@gaum.pl do dnia 26 lipca 2017 roku.

Lista uczestników zostanie wybrana w oparciu o kryteria sformułowane w Regulaminie rekrutacji z dnia 24 lipca 2017 roku.

Dostarczenie oryginałów dokumentów do Biura Projektu będzie wymagane dopiero po ogłoszeniu listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie w momencie podpisywania umowy szkoleniowej.

Wszelkie szczegóły dotyczące 1 Edycji Certyfikowanego Kursu Trenerskie ACI umieszczone zostały w  Regulaminie rekrutacji kurs trenerski. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z w/w dokumentem i zgłaszania się do udziału w kursie.

Dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji uzyskać można pisząc na adres e-mail: j.makuch@gaum.pl lub d.kucharska@gaum.pl Osoby wyznaczone do kontaktów w sprawie zapytania: Joanna Makuch 664 494 281, Dorota Kucharska 600 095 639.

REGULAMIN REKRUTACJI_ 26_07_2017
Formularz rekrutacyjny_24_07_2017 – trener-1 edycja

Lista uczestników zakwalifikowanych na Certyfikowany Kurs Trenerski Edycja 1


 

Zapraszamy do udziału w drugiej edycji Certyfikowanego Kursu Trenerskie ACI, który rozpocznie się 18 sierpnia 2017 roku.

Aby zgłosić swój udział w Kursie należy:

 1. Wypełnić formularz zgłoszeniowy, wydrukować go w jednym egzemplarzu i podpisać czytelnie wszystkie oświadczenia w formularzu w wyznaczonych miejscach.
 2. Następnie wypełniony formularz należy zeskanować, przesłać mailem na adres: biuro@gaum.pl lub dostarczyć osobiście do Biura Projektu (po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty) do dnia 08 sierpnia 2017 roku.

Lista uczestników zostanie wybrana w oparciu o kryteria sformułowane w Regulaminie rekrutacji z dnia 26 lipca 2017 roku.

Dostarczenie oryginałów dokumentów (w przypadku wysłania ich skanem) do Biura Projektu będzie wymagane dopiero po ogłoszeniu listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie w momencie podpisywania umowy szkoleniowej.

Wszelkie szczegóły dotyczące 2 Edycji Certyfikowanego Kursu Trenerskie ACI umieszczone zostały w  Regulaminie rekrutacji kurs trenerski. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z w/w dokumentem i zgłaszania się do udziału w kursie.

Dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji uzyskać można pisząc na adres e-mail: j.makuch@gaum.pl lub d.kucharska@gaum.pl Osoby wyznaczone do kontaktów w sprawie zapytania: Joanna Makuch 664 494 281, Dorota Kucharska 600 095 639.

REGULAMIN REKRUTACJI KURS TRENERSKI 07.08.2017

Formularz rekrutacyjny_01_08_2017 – trener-2 edycja

Lista uczestników zakwalifikowanych na Certyfikowany Kurs Trenerski Edycja 2


Zapraszamy do udziału w trzeciej edycji Certyfikowanego Kursu Trenerskie ACI, który rozpocznie się 8 września 2017 roku.

Aby zgłosić swój udział‚ w Kursie należy:

 1. Wypełnić formularz zgłoszeniowy, wydrukować go w jednym egzemplarzu i podpisać czytelnie  wszystkie oświadczenia w formularzu w wyznaczonych miejscach.
 2. Następnie wypełniony formularz należy zeskanować, przesłać mailem na adres: biuro@gaum.pl  lub dostarczyć osobiście do Biura Projektu (po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty) do dnia 6 września 2017 roku.

Lista uczestników zostanie wybrana w oparciu o kryteria sformułowane w Regulaminie rekrutacji z dnia 29 sierpnia 2017 roku.

Dostarczenie oryginałów dokumentów (w przypadku wysłania ich skanem) do Biura Projektu będzie wymagane dopiero po ogłoszeniu listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie w momencie podpisywania umowy szkoleniowej.

Wszelkie szczegóły dotyczące 3 Edycji Certyfikowanego Kursu Trenerskie ACI umieszczone zostały w  Regulaminie rekrutacji na kurs trenerski. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z w/w dokumentem i zgłaszania się do udziału w kursie.

Dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji uzyskać można pisząc na adres e-mail: j.makuch@gaum.pl lub d.kucharska@gaum.pl. Osoby wyznaczone do kontaktów w sprawie zapytania: Joanna Makuch 664 494 281, Dorota Kucharska 600 095 639.

Harmonogram_III_edycji_Kursu_Trenerskiego

REGULAMIN REKRUTACJI_29_08_2017

Formularz rekrutacyjny_29_08_2017 – trener-3 edycja

 

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020), Osi Priorytetowej 5, Działania 5.5 Poddziałania.

Zobacz dla kogo pracowaliśmy