Gaum logo

Projekty EU

Projekt „KOMPETENTNY PROFESJONALISTA – czyli nowoczesne kwalifikacje zawodowe” jest regionalnym projektem otwartym skierowanym do grupy 545 osób, mieszkańców woj. pomorskiego, w wieku aktywności zawodowej (pracujących i pozostających bez zatrudnienia), które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

 

Projekt jest realizowany przez Gdańską Akademię Umiejętności Menedżerskich we współpracy z SERENITY.

W ramach projektu uczestnicy mają możliwość udziału w jednym z następujących certyfikowanych kursów i szkoleń:

 1. Certyfikowanym 12- dniowym kursie ICF
 2. Certyfikowanym 18 – dniowym kursie trenerskim ACI
 3. Kursach i szkoleniach informatycznych z zakresu:
   • JAVA -od podstaw frontened/backened
   • JAVA-Android
   • JAVA Technologie
   • JAVASCRIPT – różne frameworki
   • KURS PHP od podstaw
   • C-SHARP
   • GIT
   • GRAFIKA MENEDŻERSKA Z WYKORZYSTANIEM POWERPOINT/GIMP
   • KSIĘGOWOŚĆ Z WYKORZYSTANIEM EXCELA BAZODANOWEGO
   • SKETCHUP

  ANALITYK DANYCH z wykorzystaniem Excela i baz danych (MySQL/SQL)

Zajęcia będą realizowane głównie w weekendy, a w przypadku kursów realizowanych w tygodniu w godzinach popołudniowych.

Zwiększenie poziomu udziału 201 kobiet oraz 344 mężczyzn, w tym 273 pracowników MŚP w kształceniu ustawicznym i poprawa ich pozycji na rynku pracy, co bezpośrednio przełoży się na poprawę ich sytuacji na rynku pracy.

  1. Zwiększenie konkurencyjności i zdolności do zatrudnienia, awansu lub szybkiej zmiany pracy przez uczestnika projektu na rynku pracy
  2. Uzyskanie przez uczestnika kwalifikacji i kompetencji w ramach nowego zawodu lub podniesienie kwalifikacji i kompetencji w ramach dotychczas wykonywanej pracy, oczekiwanych przez pracodawców na rynku pracy i potwierdzonych rozpoznawalnym certyfikatem zewnętrznej instytucji walidującej
  3. Nabycie przez uczestnika umiejętności praktycznych do wykonywania pracy poprzez warsztatowy i praktyczny charakter zajęć
  4. Wzrost świadomości wśród uczestników znaczenia koncepcji uczenia się przez całe życie.

Najważniejszym efektem projektu dla uczestników jest poprawa ich konkurencyjności na rynku pracy i rozbudzenie w nich nawyku kształcenia przez całe życie.

W projekcie „KOMPETENTNY PROFESJONALISTA – czyli nowoczesne kwalifikacje zawodowe” może wziąć udział każdy mieszkaniec województwa pomorskiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) w wieku aktywności zawodowej (18 lat i więcej), który z własnej inicjatywy jest zainteresowana nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Uczestnik projektu może być zarówno osobą pracującą, jak i niepracującą (bezrobotną lub bierną zawodową). Projekt obejmuje również :

 • osoby pozostające na urlopie macierzyńskim, wychowawczym lub sprawujące osobistą opiekę nad małoletnim dzieckiem i osobą zależną,
 • osoby uczące się (w trybie dziennym i zaocznym),
 • osoby prowadzące jednoosobową działalność (jeżeli ich udział w projekcie nie wiążę się z wsparciem szkoleniowym do prowadzenia działalności gospodarczej).

Ze względu na kryteria dostępu i założone wskaźniki realizacji w projekcie preferowane są w szczególności osoby należące do następujących grup:

 • pracownicy MŚP,
 • osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie średnie i niższe),
 • kobiety,
 • osoby w wieku powyżej 24 lat, w tym w szczególności osoby w wieku 50 lat i więcej,
 • osoby niepełnosprawne.

26 czerwca 2017- 30 czerwca 2019 roku.

1 511 995,44 zł. Poziom dofinansowania projektu wynosi 85%.

Dodatkowe informacje o projekcie można u kierownika projektu Doroty Kucharskiej pod numerem telefonu: 600 095 639 lub mailowo, kierując zapytanie na adres: d.kucharska@gaum.pl

Zaproszenie do składania ofert: O CENĘ TOWARU NR ZC/02/020/2017

W związku z przeprowadzaną procedurą rozeznania rynku GAUM zaprasza do składania ofert na:

Wykonanie skryptów szkoleniowych i zestawów szkoleniowych na potrzeby projektu: RPPM.05.05.00-22-0020/16 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego w ramach Osi Priorytetowej 5, Działania 5.5.

Szczegóły zamówienia można znaleźć w załączonym formularzu. Na oferty czekamy do dnia:
25 lipca 2017 roku.

Wszelkie informacje dotyczące zapytania można uzyskać pisząc na adres e-mail: j.makuch@gaum.pl Osoby wyznaczone do kontaktów w sprawie zapytania: Joanna Makuch 664 494 281.

2017_07_18_Materiały_szkoleniowe

Zaproszenie do składania ofert: zakup laptopów (nr zapytania ZC/01/020/2017)

W związku z przeprowadzaną procedurą rozeznania rynku GAUM zaprasza do składania ofert na:

Zakup 30 laptopów wraz z oprogramowaniem na potrzeby projektu: RPPM.05.05.00-22-0020/16 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego w ramach Osi Priorytetowej 5, Działania 5.5 Poddziałania.

Szczegóły zamówienia wraz z sugerowaną specyfikacją techniczną sprzętu można znaleźć w załączonym formularzu. Na oferty czekamy do dnia:

28 lipca 2017 roku.

Wszelkie informacje dotyczące zapytania można uzyskać pisząc na adres e-mail: a.wolf@gaum.com.pl

2017_07_21_zakup_laptopów

CERTYFIKOWANY KURS ICF

Osoby zainteresowane Certyfikowanym Kursem ICF zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu

Rekrutacja na Certyfikowany Kurs ICF ruszy w ciągu kilku dni

CERTYFIKOWANY KURS TRENERSKI

Zapraszamy do udziału w pierwszej edycji Certyfikowanego Kursu Trenerskie ACI, który rozpocznie się 28 lipca 2017 roku.

Aby zgłosić swój udział do udziału w Kursie należy:

 1. Wypełnić formularz zgłoszeniowy, wydrukować go w jednym egzemplarzu i podpisać czytelnie wszystkie oświadczenia w formularzu w wyznaczonych miejscach.
 2. Następnie wypełniony formularz należy zeskanować i przesłać mailem na adres: biuro@gaum.pl do dnia 26 lipca 2017 roku.

Lista uczestników zostanie wybrana w oparciu o kryteria sformułowane w Regulaminie rekrutacji z dnia 24 lipca 2017 roku.

Dostarczenie oryginałów dokumentów do Biura Projektu będzie wymagane dopiero po ogłoszeniu listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie w momencie podpisywania umowy szkoleniowej.

Wszelkie szczegóły dotyczące 1 Edycji Certyfikowanego Kursu Trenerskie ACI umieszczone zostały w  Regulaminie rekrutacji kurs trenerski. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z w/w dokumentem i zgłaszania się do udziału w kursie.

Dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji uzyskać można pisząc na adres e-mail: j.makuch@gaum.pl lub d.kucharska@gaum.pl Osoby wyznaczone do kontaktów w sprawie zapytania: Joanna Makuch 664 494 281, Dorota Kucharska 600 095 639.

REGULAMIN REKRUTACJI_ 26_07_2017
Formularz rekrutacyjny_24_07_2017 – trener-1 edycja

Lista uczestników zakwalifikowanych na Certyfikowany Kurs Trenerski Edycja 1


 

Zapraszamy do udziału w drugiej edycji Certyfikowanego Kursu Trenerskie ACI, który rozpocznie się 18 sierpnia 2017 roku.

Aby zgłosić swój udział do udziału w Kursie należy:

 1. Wypełnić formularz zgłoszeniowy, wydrukować go w jednym egzemplarzu i podpisać czytelnie wszystkie oświadczenia w formularzu w wyznaczonych miejscach.
 2. Następnie wypełniony formularz należy zeskanować, przesłać mailem na adres: biuro@gaum.pl lub dostarczyć osobiście do Biura Projektu (po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty) do dnia 08 sierpnia 2017 roku.

Lista uczestników zostanie wybrana w oparciu o kryteria sformułowane w Regulaminie rekrutacji z dnia 26 lipca 2017 roku.

Dostarczenie oryginałów dokumentów (w przypadku wysłania ich skanem) do Biura Projektu będzie wymagane dopiero po ogłoszeniu listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie w momencie podpisywania umowy szkoleniowej.

Wszelkie szczegóły dotyczące 2 Edycji Certyfikowanego Kursu Trenerskie ACI umieszczone zostały w  Regulaminie rekrutacji kurs trenerski. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z w/w dokumentem i zgłaszania się do udziału w kursie.

Dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji uzyskać można pisząc na adres e-mail: j.makuch@gaum.pl lub d.kucharska@gaum.pl Osoby wyznaczone do kontaktów w sprawie zapytania: Joanna Makuch 664 494 281, Dorota Kucharska 600 095 639.

Formularz rekrutacyjny_01_08_2017 – trener-2 edycja

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020), Osi Priorytetowej 5, Działania 5.5 Poddziałania.

Zobacz dla kogo pracowaliśmy