Gaum logo

Zarządzanie czasem.

  • Nauczysz się planować działania bieżące oraz długoterminowe.
  • Dowiesz się jak określić priorytety realizacji poszczególnych zadań i projektów.
  • Zdobędziesz umiejętność planowania terminów realizacji celów strategicznych i operacyjnych.
  • Będziesz potrafił działać w oparciu o ustalone plany.
  • Dowiesz się jak zapewnić zasoby (w tym czas) dla realizacji poszczególnych zaplanowanych działań, oraz jak dokonywać potrzebnych korekt harmonogramów.
  • Nauczysz się określać czynniki i bariery, które mogą wpłynąć na prawidłową realizację celów w założonych terminach.
  • Będziesz potrafił przygotować plany naprawcze w sytuacji przekroczenia terminów realizacji i nieosiągnięcia założonych celów.

Artur Pleskot 20 września, 2019

Zobacz dla kogo pracowaliśmy