Gaum logo

Kurs Coacha ICF

 • Poznasz 11 podstawowych kompetencji coacha ICF.
 • Ukształtujesz swoją postawę coachingową zgodnie ze standardami ICF.
 • Nauczysz się stosować w praktyce skuteczne narzędzia i techniki coachingowe.
 • Nabędziesz umiejętność stosowania Kodeksu Etycznego w praktyce coachingowej.
 • Przygotujesz się do akredytacji ICF na poziomie ACC (Associated Certified Coach).

Artur Pleskot 20 września, 2019

Kurs Trenerski z międzynarodową certyfikacją

Artur Pleskot 20 września, 2019

Sprzedaż doradcza. Jak skutecznie prowadzić rozmowy handlowe?

 • Dowiesz się jak prowadzić rozmowę aby odróżnić się od konkurencji.
 • Poznasz jakie kompetencje niezbędne są do stosowania modelu sprzedaży doradczej.
 • Nauczysz się łatwiej i szybciej zdobywać niezbędne informacje do sprzedaży.
 • Zdobędziesz umiejętność mówienia o swoich produktach w sposób bardzo przekonywujący.
 • Poznasz perswazyjne techniki przekonywania innych do swoich pomysłów i produktów.
 • Nauczysz się jak finalizować rozmowy handlowe.

Artur Pleskot 20 września, 2019

Skuteczne zarządzanie zespołem. Jak stworzyć zespół, który będzie wzorem dla innych?

 • Dowiesz się jak zbudować swój pozytywny wizerunek jako lidera.
 • Nauczysz się stosować metody i narzędzia budowania zaangażowania.
 • Zdobędziesz umiejętność inspirowania pracowników bez stosowania manipulacji negatywnej.
 • Będziesz potrafił dokonać wyboru metod i narzędzi motywowania uwzględniając potrzeby i możliwości zarówno organizacji jak i pracowników.
 • Dowiesz się jak dopasować metody i narzędzia motywowania do stanowiska pracy.
 • Nauczysz się tworzyć spójny system motywacyjny oparty na jasnych zasadach.
 • Będziesz potrafił określać i komunikować pracownikom kryteria doboru metod i narzędzi motywowania.
 • Dowiesz się jak powiązać motywowanie z innymi obszarami zarządzania zespołem.
 • Nauczysz się prawidłowo oceniać czas niezbędny do wykonania określonego zadania.
 • Zdobędziesz umiejętność delegowania zadań zgodnie z kompetencjami pracowników.
 • Dowiesz się jak prowadzić prawidłową komunikację z pracownikami w trakcie realizacji zadań.

Artur Pleskot 20 września, 2019

Sztuka Negocjacji. Jak skutecznie negocjować korzystne kontrakty?

 • Poznasz techniki negocjacyjne i podstawowe style negocjowania.
 • Zdobędziesz wiedzę o sposobach przygotowania się do negocjacji oraz o procesie argumentowania.
 • Zdobędziesz umiejętność gromadzenia kompletnych informacji na temat drugiej strony.
 • Będziesz potrafił podczas negocjacji kontrolować emocje oraz działać z rozmysłem i roztropnością.
 • Nauczysz się w sposób aktywny słuchać argumentów partnera negocjacji oraz zadawać pytania szczegółowe starając się zrozumieć interesy drugiej strony.
 • Zdobędziesz umiejętność stosowania szerokiego wachlarza argumentacji, nazwania i oceniania stanowiska rozmówcy oraz przygotowywania strategii działania.
 • Będziesz potrafił identyfikować interesy i potrzeby partnera negocjacyjnego.
 • Dowiesz się jak zachować profesjonalizm w kontaktach interpersonalnych.

Artur Pleskot 20 września, 2019

Lew salonowy. Jak budować wizerunek profesjonalisty i prowadzić konwersacje z kontrahentami?

 • Nauczysz się jak formułować przekaz w sposób jasny i klarowny.
 • Dowiesz się jak rozumieć potrzeby komunikowane przez rozmówcę i wykazywać w stosunku do niego empatię, prezentując postawę otwartości.
 • Będziesz potrafił wskazać i opisać potrzeby oraz oczekiwania różnych grup.
 • Dowiesz się jak rozumieć sens wypowiedzi rozmówcy, analizować ją i podsumowywać wykorzystując parafrazę.
 • Nauczysz się dopasować działania wizerunkowe do specyfiki działalności organizacji dbając o ich spójność.
 • Dowiesz się jak zachować profesjonalizm w kontaktach interpersonalnych.

Artur Pleskot 20 września, 2019

NLP w biznesie. Jak szybciej niż konkurencja dogadywać się z klientami.

 • Nauczysz się poprzez język trafiać do umysłów i emocji klientów.
 • Dowiesz się jak błyskawicznie zdobyć zaufanie klientów.
 • Nauczysz się wzbudzać zainteresowanie swoimi produktami i usługami.
 • Dowiesz się jak wykorzystać schematy decyzyjne klientów, aby podjęli korzystne dla Ciebie decyzje.
 • Zdobędziesz umiejętność finalizowania sprzedaży na pierwszym spotkaniu.
 • Nauczysz się jak zwiększyć swoją wiarygodność w rozmowach z klientem.
 • Posiądziesz umiejętności szybkiego przekonywania ludzi do swoich produktów i usług.
 • Nauczysz się skutecznie pokonywać obiekcje klientów.

Artur Pleskot 20 września, 2019

Sztuka argumentacji. Bądź jak Sokrates i przekonuj innych do swoich pomysłów.

 • Dowiesz się jak przekazywać informacje w sposób jasny, klarowny i zrozumiały, panując nad emocjami.
 • Nauczysz się zadawać odpowiednie pytania rozmówcy.
 • Zdobędziesz umiejętność gromadzenia kompletnych informacje na temat drugiej strony.
 • Będziesz potrafił podczas argumentacji kontrolować emocje oraz działać z rozmysłem i roztropnością.
 • Nauczysz się w sposób aktywny słuchać argumentów partnera negocjacji i zadawać pytania szczegółowe starając się zrozumieć interesy drugiej strony.
 • Dowiesz się jak zastosować szeroki wachlarz argumentacji, nazwać i ocenić stanowisko rozmówcy przyjęte w negocjacjach oraz przygotować strategię działania.
 • Będziesz potrafił stosować taktyki wpływu w sposób dostosowany do wymogów sytuacyjnych.
 • Dowiesz się jak zachować profesjonalizm w kontaktach interpersonalnych.

Artur Pleskot 20 września, 2019

Zarządzanie czasem.

 • Nauczysz się planować działania bieżące oraz długoterminowe.
 • Dowiesz się jak określić priorytety realizacji poszczególnych zadań i projektów.
 • Zdobędziesz umiejętność planowania terminów realizacji celów strategicznych i operacyjnych.
 • Będziesz potrafił działać w oparciu o ustalone plany.
 • Dowiesz się jak zapewnić zasoby (w tym czas) dla realizacji poszczególnych zaplanowanych działań, oraz jak dokonywać potrzebnych korekt harmonogramów.
 • Nauczysz się określać czynniki i bariery, które mogą wpłynąć na prawidłową realizację celów w założonych terminach.
 • Będziesz potrafił przygotować plany naprawcze w sytuacji przekroczenia terminów realizacji i nieosiągnięcia założonych celów.

Artur Pleskot 20 września, 2019

Podstawy marketingu dla przedsiębiorców.

 • Dowiesz się jak wykorzystać aktywność społecznościową w procesie komunikacji.
 • Nauczysz się poszukiwać informacji na temat trendów w branży, w której działa przedsiębiorstwo.
 • Będziesz potrafił swobodnie poruszać się w sieci i korzystać z multimediów.
 • Zdobędziesz umiejętność prowadzenia analizy zachowań konsumenckich oraz potrzeb klientów zewnętrznych i wewnętrznych organizacji.
 • Będziesz potrafił dopasować działania wizerunkowe do specyfiki działalności organizacji dbając o ich spójność.
 • Nauczysz się określać grupy docelowe formułowanych komunikatów i dobierać kanały komunikacji adekwatnie do preferencji wybranych grup docelowych.
 • Zdobędziesz umiejętność stosowania technik marketingowych.
 • Będziesz potrafił dokonać analizy i interpretacji badań marketingowych i proponować zmiany w ofercie przedsiębiorstwa w oparciu o wyniki badań.
 • Nauczysz się wykorzystywać narzędzia komunikacji elektronicznej w celu nawiązania i utrzymania kontaktu z klientem.

Artur Pleskot 20 września, 2019

Magnetyczna prezentacja.

 • Dowiesz się jak budować swój pozytywny i profesjonalny wizerunek.
 • Zdobędziesz umiejętność tworzenia prezentacji dostosowanych do tematyki i grona odbiorców.
 • Nauczysz się formułować przekaz w sposób jasny i klarowny.
 • Będziesz potrafił obsługiwać urządzenia prezentacyjne.
 • Nauczysz się posługiwać programem do tworzenia prezentacji multimedialnych.
 • Dowiesz się jak zapanować nad emocjami w czasie prezentowania.
 • Będziesz umiał dostosować komunikaty niewerbalne do werbalnych.

Artur Pleskot 20 września, 2019

Wystąpienia publiczne.

 • Nauczysz się tworzyć prezentacje dostosowane do tematyki i grona odbiorców.
 • Dowiesz się jak formułować przekaz w sposób jasny i klarowny.
 • Będziesz potrafił zapanować nad emocjami w czasie prezentowania.
 • Zdobędziesz umiejętność dostosowania komunikatów niewerbalnych do werbalnych.
 • Nauczysz się budować swój wizerunek jako osoby wiarygodnej i skutecznej.
 • Będziesz potrafił zainspirować ludzi poprzez zbudowanie emocjonalnie nacechowanego komunikatu.

Artur Pleskot 20 września, 2019

Efektywna komunikacja w biznesie

 • Nauczysz się tworzyć efektywne kanały informacyjne w organizacji i poza nią.
 • Dowiesz się jak zachować profesjonalizm w kontaktach interpersonalnych.
 • Będziesz umiał przekazywać informacje w sposób jasny, klarowny i zrozumiały, panując nad emocjami.
 • Nauczysz się jak poprawnie rozumieć sens wypowiedzi rozmówcy, analizować ją i podsumowywać wykorzystując parafrazę.
 • Zdobędziesz umiejętność zadawania odpowiednich pytań, szczególnie w przypadku niejasności wypowiedzi.
 • Będziesz komunikował się ustnie i pisemnie swobodnie i z łatwością w każdej sytuacji.

Artur Pleskot 20 września, 2019

Komunikacja lidera. Jak przekonywać podwładnych do realizacji Twoich celów.

 • Nauczysz się projektować przyszłe aktywności.
 • Będziesz umiał zainspirować innych odpowiednim komunikatem.
 • Dowiesz się jak stosować metody i narzędzia budowania zaangażowania.
 • Będziesz odbierany przez współpracowników jako osoba wiarygodna oraz sprawny i skuteczny menadżer.
 • Nauczysz się jak sprawnie i skutecznie tworzyć rozwiązania podnoszące zaangażowanie pracowników.
 • Dowiesz się jak stosować taktyki wpływu w sposób dostosowany do wymogów sytuacyjnych.
 • Będziesz potrafił dobierać sobie współpracowników i delegować im uprawnienia i zadania wraz z odpowiedzialnością za nie.

Artur Pleskot 20 września, 2019

Stres w pracy. Jak skutecznie radzić sobie w trudnych sytuacjach.

 • Dowiesz się jak definiować i opisywać przebieg reakcji na czynnik stresotwórczy.
 • Będziesz umiał rozpoznawać symptomy odczuwanego stresu.
 • Nauczysz się identyfikować czynniki ryzyka związane z treścią oraz z kontekstem pracy.
 • Będziesz umiał przeprowadzać ocenę zagrożeń związanych ze stresem w swoim miejscu pracy.
 • Dowiesz się jakie można zastosować aktywne i pasywne metody radzenia sobie ze stresem w trakcie wykonywania pracy i w czasie wolnym oraz jak oceniać ich skuteczność z perspektywy swoich potrzeb.
 • Zdobędziesz umiejętność kształtowania miejsca pracy minimalizując ryzyko nadmiernego stresu.
 • Nauczysz się wykorzystywać techniki redukujące nadmierne napięcie nerwowe i fizyczne.
 • Zdobędziesz umiejętność zachowania silnej motywacji i niepoddawania się w trudnych sytuacjach.

Artur Pleskot 20 września, 2019

Firma w czasie zmiany. Jak szybko i z sukcesem wprowadzić zmiany w firmie.

 • Nauczysz się sformułować misję strategiczną przedsiębiorstwa.
 • Będziesz potrafił ocenić pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa na rynku oraz wybrać właściwą dla niego opcję strategiczną.
 • Będziesz umiał przetwarzać zebrane informacje i wyciągać z nich wnioski służące ocenie potencjału oraz pozycji przedsiębiorstwa.
 • Dowiesz się jak dokonać analizy potencjału wewnętrznego przedsiębiorstwa.
 • Będziesz umiał dokonać analizy otoczenia przedsiębiorstwa.
 • Nauczysz się jak przekazać wyniki analizy strategicznej pracownikom przedsiębiorstwa.
 • Dowiesz się jak ocenić gotowość przedsiębiorstwa i pracowników do przeprowadzania zmian.
 • Będziesz potrafił zainicjować zmiany i zostać liderem ich wprowadzenia w przedsiębiorstwie.
 • Nauczysz się jak zdefiniować i wyjaśnić kierunek i skutki planowanych zmian.
 • Dowiesz się jak dbać o efektywność procesu zmian, uwzględniając stronę kosztów i korzyści.
 • Zdobędziesz umiejętność komunikowania procesu zmian w przedsiębiorstwie, dobierając skuteczne kanały, techniki i treść komunikatów.
 • Nauczysz się identyfikować źródła oporu wobec zmian w przedsiębiorstwie i projektować działania służące jego przezwyciężeniu.

Artur Pleskot 20 września, 2019

E-marketing w praktyce. Skuteczna promocja online twojej firmy.

 • Poznasz budowę skutecznej strony internetowej
 • Dowiesz się, jak wypromować swoja firmę w Internecie
 • Nauczysz się badać statystyki wejść oraz skuteczność reklamy internetowej
 • Nauczysz się analizować, które działania przynoszą najlepsze rezultaty
 • Nauczysz się pisać chwytliwe treści na swoją stronę
 • Poznasz techniki pomagające w realizacji celu kampanii
 • Dowiesz się, jak pisać wiadomości e-mail, aby odbiorcy je przeczytali
 • Będziesz wiedział, do czego użyć marketingu szeptanego
 • Poznasz zasady pisania postów zadowalających każdego malkontenta

Artur Pleskot 1 lipca, 2015

Rozszerzone metody pozycjonowania w wyszukiwarce Google

 • Dowiesz się, jak sprawdzić pozycjonowanie się konkurencji
 • Nauczysz się pozycjonować grafikę
 • Dowiesz się, jak zmienić stronę pozycjonowaną, aby zwiększyć sprzedaż
 • Poznasz metody optymalizacji strony, aby pozycjonowanie było jeszcze efektywniejsze

Artur Pleskot 1 lipca, 2015

Jak pozycjonować strony internetowe? Nauka skutecznego pozycjonowania.

 • Nauczysz się dobierać optymalne słowa kluczowe do pozycjonowania
 • Będziesz wiedział, jak optymalizować swoje strony pod kątem wyszukiwarek internetowych
 • Dowiesz się, jak tworzyć treści, których szukają twoi klienci
 • Nauczysz się metod sprawdzania skuteczności pozycjonowania
 • Poznasz kilkadziesiąt parametrów mających wpływ na pozycję twojej strony w wyszukiwarce Google

Artur Pleskot 1 lipca, 2015

Zaawansowane funkcje programu Google AdWords – jak wycisnąć jeszcze więcej z systemu?

 • Nauczysz się budować kampanie rozszerzone
 • Dowiesz się jak zwiększyć powierzchnię reklamy aby wyróżnić się na tle konkurencji
 • Poznasz zasady optymalizacji kampanii reklamowych aby były jeszcze efektywniejsze
 • Nauczysz się ponownie ściągnąć na stronę użytkownika, który już raz odwiedził stronę
 • Dowiesz się jak badać i zwiększać współczynnik konwersji reklamy (CR)
 • Będziesz wiedział jak znaleźć frazy, które powodują sprzedaż
 • Nauczysz się prowadzić efektywne kampanie w sieci reklamowej Google AdWords

Artur Pleskot 1 lipca, 2015

Praca trenera z grupą. Jak aktywnie uczyć ludzi podczas szkoleń.

 • Nauczysz się jak przekładać analizę potrzeb na planowanie szkolenia.
 • Dowiesz się jak projektować ciekawe ćwiczenia.
 • Wzbogacisz swój warsztat umiejętności trenerskich
 • Poznasz kolejne metody nauczania.
 • Zdobędziesz umiejętność prowadzenia ćwiczeń w praktyce.

Artur Pleskot 19 maja, 2015

Trudne sytuacje na szkoleniu. Jak skutecznie i szybko wyjść z opresji.

 • Dowiesz się skąd bierze się opór uczestników.
 • Nauczysz się zmieniać wroga w przyjaciela.
 • Zdobędziesz umiejętność radzenia sobie z trudnymi uczestnikami.
 • Nauczysz się radzić sobie w sytuacjach na pozór beznadziejnych.
 • Dowiesz się jak  „rozbroić ludzi”, którzy przyszli na szkolenie z przymusu.
 • Zdobędziesz praktyczną wiedzę jak poradzić sobie z negatywnymi emocjami rozmówców.
 • Poznasz techniki zbijania obiekcji.

Artur Pleskot 19 maja, 2015

Super przekonywujący trener – Techniki NLP. Jak jeszcze skuteczniej wpływać na grupę.

 • Nauczysz się szybciej przekonywać ludzi do zmiany zachowań i postaw.
 • Poznasz zasady skutecznej perswazji.
 • Zdobędziesz wiedzę jak  skutecznie argumentować w dyskusji.
 • Poznasz perswazyjne techniki zmiany przekonań.
 • Dowiesz się dlaczego warto czasami nie przekonywać na siłę.

Artur Pleskot 19 maja, 2015

Technika i gadżety w służbie trenera. Jak wpływać na różne zmysły uczestników aby nauczyć ich więcej.

 • Dowiesz się jak z głową wykorzystywać sprzęt audiowizualny
 • Będziesz potrafił wykorzystać właściwie flipchart na szkoleniu
 • Zdobędziesz wiedzę jak uatrakcyjnić szkolenie
 • Zdobędziesz umiejętności wykorzystywania gadżetów na szkoleniu
 • Dowiesz się jak wykorzystać filmy w procesie nauczania

Artur Pleskot 19 maja, 2015

Narzędzia pracy trenera podczas szkolenia. Jak skutecznie uczyć dorosłych nowych umiejętności.

 • Poznasz zasady uczenia osób dorosłych.
 • Dowiesz się jak projektować ciekawe ćwiczenia.
 • Wzbogacisz swój warsztat umiejętności trenerskich
 • Poznasz różne metody nauczania.
 • Zdobędziesz umiejętność prowadzenia ćwiczeń w praktyce.
 • Poznasz techniki szybkiej integracji grupy.
 • Nauczysz się jak sobie ze spadkiem energii grupy.

Artur Pleskot 19 maja, 2015

Pomiar efektywności szkolenia. Co zrobić by każde następne szkolenie było lepsze.

 • Opanujesz metodologię oceny efektywności szkoleń.
 • Otrzymasz zestaw narzędzi i modeli badania efektywności Twojej pracy.
 • Dowiesz się jak obliczyć efekty finansowe szkolenia.
 • Nauczysz się pisać raporty po szkoleniu.
 • Rozwiniesz umiejętności prezentacji efektów szkolenia

Artur Pleskot 19 maja, 2015

Badanie potrzeb szkoleniowych. Co zrobić by przygotować świetne szkolenie.

 • Poznasz różne typy potrzeb szkoleniowych.
 • Dowiesz się, dlaczego szkolenie musi mieć przyczynę biznesową.
 • Rozpoznasz potrzebę szkolenia, która różni się od iluzji potrzeby.
 • Nauczysz się definiować luki kompetencji.
 • Rozwiniesz umiejętności prowadzenia wywiadu z różnymi uczestnikami procesu szkoleniowego.

Artur Pleskot 19 maja, 2015

Sztuka magnetycznej prezentacji. Jak sprawić by ludzie pamiętali Twoje szkolenie do końca życia.

 • Dowiesz się jak błyskawicznie zdobyć zainteresowanie słuchaczy.
 • Zdobędziesz nowe  umiejętności komunikowania się z ludźmi na różnych poziomach percepcji.
 • Nauczysz się przekazywać wiedzę w bardziej interesujący sposób.
 • Poznasz unikalne techniki przekazywania wiedzy
 • Zdobędziesz umiejętność jak ciekawie zakończyć szkolenie i zmotywować ludzi do wdrożenia nowych umiejętności.

Artur Pleskot 19 maja, 2015

Komunikacja trenera z grupą. Dlaczego tylko niektórzy trenerzy cieszą się pełnym zaufaniem uczestników.

 • Dowiesz się jak interesująco rozpocząć szkolenie
 • Dowiesz się jak błyskawicznie zdobyć zainteresowanie słuchaczy.
 • Dowiesz się jak szybko dopasować się do grupy
 • Nauczysz się  unikania i tworzenia sytuacji trudnych
 • Nauczysz się właściwie komunikować z całą grupą uczestników.

Artur Pleskot 19 maja, 2015

Autorytet trenera. Dlaczego tylko niektórzy trenerzy cieszą się charyzmą wśród uczestników.

 • Dowiesz się jak szybko zbudować autorytet wśród uczestników szkolenia
 • Nauczysz się radzić sobie z tremą.
 • Zdobędziesz umiejętności robienia świetnego wrażenia
 • Nauczysz się zjednywać sobie publiczność.
 •  Zdobędziesz nowe  umiejętności komunikowania się z otoczeniem
 • Nauczysz się oddziaływać na grupę na różnych poziomach komunikacji

Artur Pleskot 19 maja, 2015

Proces grupowy a proces szkoleniowy

 • zdobędziesz wiedzę o naturalnych zjawiskach wewnątrzgrupowych, potrzebnych
 • do prowadzenia szkoleń w zdrowej atmosferze
 • przećwiczysz i utrwalisz w praktyce tą wiedzę, co da ci większą pewność
 • siebie i zmniejszy stres wynikający z pracy z grupą
 • nabędziesz praktyczne umiejętności w prowadzeniu grupy do oczekiwanego
 • celu szkoleniowego
 • nauczysz się szybko integrować grupę

Artur Pleskot 19 maja, 2015

Uczeń trudny. Jak zdobyć dobry kontakt i autorytet tam gdzie inni nie dają rady.

 • Poznasz źródła przykrych emocji w kontakcie z uczniem trudnym.
 • Nauczysz się sposobów radzenia sobie z uczuciem złości i bezradności w trudnych sytuacjach.
 • Nabędziesz umiejętność nawiązywania kontaktu i budowania pozytywnej relacji nauczyciel –uczeń trudny.
 • Wypracujesz metody pozwalające poradzić sobie w sytuacjach konfliktowych w sposób budujący poczucie własnej wartości.
 • Dowiesz się w jaki sposób budować swój autorytet w oczach uczniów.

Artur Pleskot 20 kwietnia, 2015

Trudny rodzic. Jak zdobywać autorytet w rozmowie z rodzicami.

 • Poznasz różne typy osobowości rodziców i ich wpływ na rozmowy.
 • Nauczysz się szybko i skutecznie rozwiązywać konflikty..
 • Poznasz naturę ludzką i jej reakcję na trudne sytuacje.
 • Nauczysz się swobodniej radzić sobie z emocjami rodziców..
 • Dowiesz się jak przyjmować niesłuszną krytykę rodziców.

Artur Pleskot 20 kwietnia, 2015

Trudne rozmowy z podwładnymi i uczniami. Jak motywować do zmiany.

 • Nauczysz się szybko i skutecznie rozwiązywać konflikty w pracy.
 • Poznasz naturę ludzką i jej reakcję na trudne sytuacje.
 • Dowiesz się skąd bierze się opór ludzi przez zmianą złych zachowań.
 • Nauczysz prowadzić trudne rozmowy z pracownikami i uczniami.
 • Nauczysz się swobodniej radzić sobie z emocjami i stresem w warunkach konfliktu.
 • Dowiesz się jak zbudować zdrowe relacje z podwładnymi.
 • Zdobędziesz praktyczną wiedzę jak zmieniać negatywne zachowania podwładnych

Artur Pleskot 20 kwietnia, 2015

Skuteczna komunikacja. Jak mówić, by uczniowie chcieli Cię uważnie słuchać.

 • Zdobędziesz najnowszą wiedzę na temat przyswajania informacji.
 • Poznasz psychologiczne mechanizmy rządzące procesem uczenia osób dojrzałych.
 • Przestaniesz używać metod, które już nie działają na uczniów.
 • Dowiesz się – dlaczego nie działają.
 • Zdobędziesz nowe umiejętności komunikowania się z otoczeniem.
 • Nauczysz się przekazywać wiedzę w bardziej interesujący sposób.
 • Łatwiej zdobędziesz autorytet otoczenia

Artur Pleskot 20 kwietnia, 2015

Praca z uczniem zdolnym. Jak rozwinąć talenty w swojej klasie.

 • Nauczysz się rozpoznawać w swoim zespole klasowym uczniów ponadprzeciętnych intelektualnie.
 • Dowiesz się w jaki sposób wspomagać rozwój ucznia zdolnego.
 • Nauczysz się projektować indywidualny program nauczania dla ucznia zdolnego.
 • Poznasz metody integrowania ucznia zdolnego z zespołem klasowym.

Artur Pleskot 20 kwietnia, 2015

Osobowość uczniów. Dlaczego tylko niektórzy nauczyciele, dogadują się z wszystkimi uczniami.

 • Poznasz podstawowe style osobowości
 • Nauczysz się rozpoznawać style osobowości
 • Dowiesz się dlaczego niektórzy Cię nie słuchają
 • Zdobędziesz umiejętność komunikowania się z różnymi osobowościami
 • Zdobędziesz nowe umiejętności komunikowania się z otoczeniem.

Artur Pleskot 20 kwietnia, 2015

Nauczyciel oceniający. Jak sprawiedliwie oceniać i cieszyć się szacunkiem uczniów i ich rodziców.

 • Poznasz mechanizmy poznawcze i emocjonalne sprzyjające powstawaniu zniekształceń w procesie oceniania.
 • Będziesz miał pewność, że stawiane przez Ciebie oceny są sprawiedliwe.
 • Dowiesz się jak inni ludzie mogą wpływać na formułowane oceny.
 • Wypracujesz bardziej efektywne metody oceniania.

Artur Pleskot 20 kwietnia, 2015

Motywowanie uczniów do nauki. Dlaczego dzieci uczą sie chętnie tylko od niektórych nauczycieli.

 • Dowiesz się jak możesz stać się współtwórcą sukcesów szkolnych swoich uczniów.
 • Nauczysz się rozbudzać w swoich podopiecznych zapał do nauki.
 • Zaznajomisz się z mechanizmami funkcjonowania motywacji ludzkiej.
 • Poznasz techniki motywowania uczniów o różnych postawach wobec nauki.
 • Zwiększysz poziom satysfakcji ze swoich osiągnięć dydaktycznych.

Artur Pleskot 20 kwietnia, 2015

Dyrektor liderem. Dlaczego tylko niektórzy dyrektorzy cieszą się autorytetem.

 • Nauczysz się szybko zdobywać autorytet podwładnych.
 • Dowiesz się jak zbudować zdrowe relacje z podwładnymi.
 • Zdobędziesz umiejętności właściwej komunikacji.
 • Zdobędziesz praktyczną wiedzę dotyczącą tego, co naprawdę pomaga w utrzymaniu wysokiego zaangażowania podwładnych.
 • Dowiesz się, jak rozmawiać z podwładnymi w trudnych sytuacjach.

Artur Pleskot 20 kwietnia, 2015

Asertywność. Jak być zawsze sobą, nawet w trudnych sytacjach.

 • Nauczysz się bardziej szanować siebie i swoje poglądy.
 • Będziesz bardziej szanowany przez innych.
 • Nauczysz się odważnie wyrażać swoje poglądy.
 • Zdobędziesz umiejętności osiągania więcej niż inni.
 • Nauczysz się odmawiać bez naruszania relacji.
 • Zdobędziesz umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
 • Nauczysz się swobodniej radzić sobie z emocjami rozmówców.
 • Dowiesz się jak przyjmować niesłuszną krytykę.

Artur Pleskot 20 kwietnia, 2015

Akademia Perswazji. Jak skutecznie przekonywać rozmówców do swoich racji.

 • Poznasz siłę perswazji i programowania neurolingwistycznego (NLP) oraz nauczysz się je wykorzystywać.
 • Rozwiniesz swoje umiejętności przekonywania.
 • Zrozumiesz psychologiczne mechanizmy rządzące procesem decyzyjnym ludzi.
 • Dowiesz się dlaczego nie działają pewne techniki .
 • Zdobędziesz nowe, rewolucyjne umiejętności komunikowania się z ludźmi.
 • Nauczysz się w wyrafinowany sposób pokonywać obiekcje.

Artur Pleskot 20 kwietnia, 2015

Wiarygodność w biznesie. Jak zdobyć zaufanie w kilka minut

 • Dowiesz się jak wiarygodność wpływa na Twój biznes
 • Poznasz skąd bierze się opór klienta i jaki ma wpływ na biznes.
 • Zdobędziesz praktyczne umiejętności szybkiego zjednywania sobie ludzi.
 • Nauczysz się panować nad negatywnymi emocjami klienta.
 • Nauczysz się jak szybko zdobyć zaufanie klienta i przełożyć to na sukces biznesowy.
 • Nauczysz się poprzez język trafiać do umysłów i emocji słuchaczy.
 • Nabędziesz umiejętności niezauważalnego przekonywania rozmówców.

Artur Pleskot 17 kwietnia, 2015

Trudny klient. Jak robić super biznes z klientami uznawanymi za niedostępnych.

 • Dowiesz się dlaczego klienci nie chcą rozmawiać z nowymi dostawcami.
 • Nauczysz się jak szybko zdobyć zaufanie klienta i przełożyć to na sukces biznesowy.
 • Posiądziesz umiejętności pozyskiwania klientów konkurencji.
 • Zdobędziesz praktyczne umiejętności szybkiego zjednywania sobie ludzi.
 • Dowiesz się jak zbudować zdrowe relacje z klientami.
 • Posiądziesz umiejętności szybkiego finalizowania rozmów handlowych.

Artur Pleskot 17 kwietnia, 2015

Przełamywanie oporu w sprzedaży i zarządzaniu. Jak skutecznie radzić sobie z „nie, bo nie”.

 • Dowiesz skąd bierze się opór i jaki ma wpływ na zarządzanie i biznes.
 • Nauczysz się rozwiązywać problemy z oporem podwładnych.
 • Zdobędziesz umiejętność dogadywania się z trudnymi osobami.
 • Nauczysz się jak szybko zdobyć zaufanie klienta i przełożyć to na sukces biznesowy.
 • Zdobędziesz praktyczne umiejętności szybkiego zjednywania sobie ludzi.
 • Posiądziesz umiejętności szybkiego finalizowania rozmów handlowych.
 • Nauczysz się szybko zaciekawiać publiczność w czasie prezentacji.

Artur Pleskot 17 kwietnia, 2015

Przełamywanie oporu klienta. Jak szybko podnieść skuteczność w sprzedaży.

 • Dowiesz skąd bierze się opór klienta i jaki ma wpływ na biznes.
 • Zdobędziesz umiejętność dogadywania się z trudnymi klientami.
 • Nauczysz się panować nad negatywnymi emocjami klienta.
 • Zdobędziesz praktyczne umiejętności szybkiego zjednywania sobie ludzi.
 • Nauczysz się jak szybko zdobyć zaufanie klienta i przełożyć to na sukces biznesowy.
 • Posiądziesz umiejętności szybkiego finalizowania rozmów handlowych.
 • Nauczysz się szybko zaciekawiać publiczność w czasie prezentacji.

Artur Pleskot 17 kwietnia, 2015

Praktyk perswazji. Jak stać się osobą przekonywującą.

 • Dowiesz się dlaczego Twoi rozmówcy postrzegają świat inaczej niż Ty.
 • Zdobędziesz praktyczne umiejętności szybkiego zjednywania sobie ludzi.
 • Poznasz schematy decyzyjne rozmówców.
 • Nauczysz się jak szybko zdobyć zaufanie rozmówcy.
 • Posiądziesz umiejętności przekonywania ludzi do swoich pomysłów i racji.
 • Dowiesz się jak wpływać na decyzję ludzi.

Artur Pleskot 17 kwietnia, 2015

Perswazja w biznesie. Sztuka szybkiego osiągania celów.

 • Poznasz tajniki skutecznego perswazyjnego przekonywania klientów.
 • Nauczysz się poprzez język trafiać do umysłów i emocji rozmówców.
 • Zdobędziesz umiejętności szybkiego zdobywania zaufania rozmówców.
 • Dowiesz się jak poprzez wzorce językowe uzyskiwać cele sprzedażowe..
 • Nauczysz się mówić takim językiem aby trafiać do podświadomości klientów.
 • Nabędziesz umiejętności niezauważalnego przekonywania rozmówców.
 • Zdobędziesz zaawansowane umiejętności skutecznego przekonywania innych do swoich pomysłów.

Artur Pleskot 17 kwietnia, 2015

Język perswazji. Szybko i prosto do celu.

 • Poznasz tajniki skutecznego perswazyjnego przekonywania.
 • Nauczysz się poprzez język trafiać do umysłów i emocji słuchaczy.
 • Dowiesz się jak poprzez wzorce językowe uzyskiwać cel perswazyjny.
 • Nauczysz się mówić takim językiem aby trafiać do podświadomości rozmówcy.
 • Nabędziesz umiejętności niezauważalnego przekonywania rozmówców.
 • Zdobędziesz zaawansowane umiejętności skutecznego przekonywania innych do swoich pomysłów.

Artur Pleskot 17 kwietnia, 2015

Alchemia perswazji cz.II – Dlaczego tylko niektórzy przekonują zawsze do swoich pomysłów.

 • Nauczysz się poprzez język trafiać do umysłów i emocji słuchaczy.
 • Zdobędziesz zaawansowane umiejętności skutecznego przekonywania innych do swoich pomysłów.
 • Dowiesz się jak poprzez wzorce językowe uzyskiwać cel perswazyjny.
 • Nauczysz się mówić takim językiem aby trafiać do podświadomości rozmówcy.
 • Nabędziesz umiejętności niezauważalnego przekonywania rozmówców.
 • Nauczysz się wyłączać „opór” rozmówcy przed Twoimi argumentami.

Artur Pleskot 17 kwietnia, 2015

Następna strona »
Zobacz dla kogo pracowaliśmy